Ενημέρωση: Άρθρα - Το προσχέδιο του αναθεωρούμενου προτύπου ISO 22000 (ISO/CD 22000), δείχνει τις νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις τροφίμων | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Το προσχέδιο του αναθεωρούμενου προτύπου ISO 22000 (ISO/CD 22000), δείχνει τις νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις τροφίμων
Άρθρα

16/02/2016

Οι αλλαγές που ανέμεναν οι επιχειρήσεις τροφίμων και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και επιστήμονες του χώρου από τις αρχές του Σεπτεμβρίου 2014, όταν και άρχισε η διαδικασία αναθεώρησης του πλέον διαδεδομένου προτύπου βάσης για την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, ISO 22000, αρχίζουν να αποκτούν μορφή μέσα από το προσχέδιο της νέας έκδοσής του, τα βασικά σημεία της οποία σας παρουσιάζουμε.

Το προσχέδιο αυτό του νέου προτύπου ISO/CD 22000, το οποίο δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2015, είναι το αποτέλεσμα της διαβούλευσης των χρηστών του και συγκεκριμένα της Ομάδας Εργασίας (ISO / TC 34 / SC 17 / WG 8) η οποία έχει επιφορτιστεί με το εν λόγω έργο. Βάσει αυτού, δίνεται περαιτέρω η δυνατότητα σχολιασμού, έως την έγκρισή του από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, ως μορφή DIS (Draft International Standard), διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2016 και η οποία προηγείται της έκδοσης της τελικής μορφής του προτύπου.
    
Οι βασικές διαφορές του νέου προτύπου ISO 22000, όπως αυτές προκύπτουν από το αρχικό προσχέδιο, σε σχέση με την ισχύουσα έκδοση του έτους 2005, εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία:

Στη Δομή. Το νέο πρότυπο, φαίνεται ότι θα ακολουθεί τη δομή που ορίζεται από το ANNEX SL, όπως έχει ήδη εφαρμοστεί και στις νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Συγκεκριμένα το νέο πρότυπο θα αποτελείται από επτά (7) συνολικά κεφάλαια και συγκεκριμένα:

  • Πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού (Context),
  • Ηγεσία,
  • Σχεδιασμός,
  • Υποστήριξη,
  • Λειτουργία,
  • Αξιολόγηση επιδόσεων και
  • Βελτίωση.

Στη Φιλοσοφία. Η προσέγγιση με βάση τη διακινδύνευση ‘Risk Based Thinking’, διευρύνεται πλέον και στην επιχειρηματική λειτουργία, καλύπτοντας το σύνολο του πεδίου που προσδιορίζεται από τη επιχειρηματική ταυτότητα (context of the organization) για όλα τα θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια τροφίμων.  Ο προσδιορισμός της «ταυτότητας» της επιχείρησης γίνεται με ακρίβεια σε θέματα που αφορούν στο ρόλο και τη θέση της επιχείρησης στην αλυσίδα τροφίμων. Έτσι, λαμβάνονται υπόψη οι άμεσες και έμμεσες σχέσεις της επιχείρησης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως πελάτες, εργαζόμενοι, μέτοχοι, κοινωνία, Αρχές κ.ο.κ.

Η φιλοσοφία του ISO 9001 αναφορικά με τις επτά αρχές της διαχείρισης και διοίκησης της ποιότητας διαφαίνεται ότι θα έχει κεντρικό ρόλο στο σύστημα για την ασφάλεια των τροφίμων, με πυρήνα πάντοτε τις αρχές του Codex Alimentarius.

Στις Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης. Στο νέο πρότυπο, γίνεται προσέγγιση των δεδομένων ως διαθέσιμες πληροφορίες προσδίδοντας, με τον τρόπο αυτό, μεγαλύτερη ευελιξία στις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τον τρόπο και την μορφή της διατήρησης και διαχείρισης τους.

Στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων: Η μελέτη HACCP και οι σχετιζόμενες θεμελιώδεις έννοιες του Codex Alimentarius περί της ασφάλειας τροφίμων (Risk Analysis, Assessment, Management & Communication) έχουν συγχρονιστεί, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη αντίστοιχες έννοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

Με την τελική έκδοση του προτύπου να αναμένεται στο τέλος του 2017, η  TÜV AUSTRIA HELLAS συμμετέχοντας και παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις θα ενημερώνει άμεσα τις επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους του χώρου, πιστή στη φιλοσοφία της για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή ως προς τις εξελίξεις στο χώρο των προτύπων και της ασφάλειας των τροφίμων.

(Εισηγητής: Χαράλαμπος Αγγελούδης)