Ενημέρωση: Άρθρα - “Έλεγχοι στο φέροντα οργανισμό κτηρίων”. Πιστοποίηση με το κύρος της TÜV AUSTRIA Hellas. Γράφει ο Δημήτρης Μπαλής, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, DIC | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

“Έλεγχοι στο φέροντα οργανισμό κτηρίων”. Πιστοποίηση με το κύρος της TÜV AUSTRIA Hellas. Γράφει ο Δημήτρης Μπαλής, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, DIC
Άρθρα

05/03/2012

Κάθε κτηριακή κατασκευή στηρίζεται σε ένα «σκελετό», τον αποκαλούμενο και Φέροντα Οργανισμό του κτηρίου, που είναι υπεύθυνος για την παραλαβή του συνόλου των φορτίων του δομήματος και την ασφαλή μεταφορά τους στο έδαφος.

Με δεδομένη τη σημασία του Φέροντος Οργανισμού για το κτήριο και τους χρήστες του, προκύπτει συχνά η ανάγκη προσδιορισμού των υλικών των δομικών στοιχείων που τον απαρτίζουν. Ενδεικτικές περιπτώσεις που είναι αναγκαίος αυτός ο προσδιορισμός είναι οι εξής:

Ποιοτικός έλεγχος κατασκευών. Τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες κατασκευές είναι σκόπιμο για λόγους ουσίας, εμπορευσιμότητας, προβολής κλπ., να συγκροτείται ένας φάκελος με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Αμφιβολία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιηθέντων υλικών σε υφιστάμενες και νέες κατασκευές. Είναι συχνό το φαινόμενο, λόγω έλλειψης ουσιαστικού ποιοτικού ελέγχου ή άλλων αδυναμιών, τα εμπλεκόμενα μέρη σε ένα έργο να αμφισβητούν την ποιότητα των υλικών κατασκευής.

Συλλογή επικαιροποιημένων στοιχείων για τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιηθέντων υλικών, ώστε να σχεδιασθούν και να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις (μετατροπές, επισκευές, ενισχύσεις) σε υφιστάμενες κατασκευές. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι, τόσο ο Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών», όσο και ο Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ. ΕΠΕ.), επιβάλλουν τη διενέργεια ελέγχων πριν από το σχεδιασμό και την υλοποίηση επεμβάσεων σε υφιστάμενους Φέροντες Οργανισμούς. 

Σε κάθε περίπτωση οι μέθοδοι ελέγχου που δύναται να εφαρμοσθούν, υπό την καθοδήγηση έμπειρου Πολιτικού Μηχανικού, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Έμμεσες (Μη Καταστροφικές) Μέθοδοι. Η εφαρμογή τους πραγματοποιείται χωρίς καμία επέμβαση στην κατασκευή.

Άμεσες (Ημικαταστροφικές) Μέθοδοι. Η εφαρμογή τους προκαλεί περιορισμένης έκτασης φθορές στα σημεία ελέγχου.

Είναι λογικό ότι για λόγους οικονομίας και ταχύτητας προτιμάται η εφαρμογή των μη καταστροφικών μεθόδων, ενώ σε περιπτώσεις που κρίνεται από τον Πολιτικό Μηχανικό ως σκόπιμη η συλλογή δεδομένων με μεγαλύτερη ακρίβεια εφαρμόζονται και οι ημικαταστροφικές μέθοδοι.

Χαρακτηριστικά, στην περίπτωση που ο Φέροντας Οργανισμός ενός κτηρίου έχει κατασκευασθεί από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα, κάτι που αποτελεί τη συνηθέστερη πρακτική στη χώρα μας, ένας τυπικός μη καταστροφικός έλεγχος, δύναται να αποτελείται από τα εξής στάδια - δράσεις:

Οπτικός έλεγχος. Αφορά στον εντοπισμό και στην αποτύπωση επί σχεδίων των πιθανών βλαβών / φθορών του Φέροντος Οργανισμού (ρωγμές, διαβρωμένοι οπλισμοί, προβλήματα υγρασίας, κατασκευαστικές ανωμαλίες κλπ).

Προσδιορισμός της ποιότητας του σκυροδέματος. Πραγματοποιείται με το συνδυασμό κρουσιμέτρησης, εξόλκευσης ήλου και μέτρησης της ταχύτητας διάδοσης υπερήχων, ώστε μέσω εξειδικευμένου λογισμικού και σε άμεση συνάρτηση με το απαιτούμενο πλήθος μετρήσεων σε κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία να εξάγεται ένα ασφαλές συμπέρασμα για τη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος.

Μέτρηση της ενανθρακωμένης ζώνης σκυροδέματος. Εφαρμόζεται ψεκασμός διαλύματος φαινολοφθαλεΐνης σε φρεσκοθραυσμένη επιφάνεια σκυροδέματος.

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του Χάλυβα Οπλισμού. Πραγματοποιείται δειγματοληψία για τον έλεγχο της ποιότητας του οπλισμού και μαγνητογράφηση για τον προσδιορισμό της διάταξης και της διαμέτρου των ράβδων οπλισμού. Επιπλέον, γίνεται μέτρηση του δυναμικού χάλυβα και εξάγονται πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα διάβρωσης του οπλισμού.

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης που αφορά στη συνολική καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν και παράλληλη σύγκριση των νέων δεδομένων του κτηρίου με τα αρχικώς διαθέσιμα.

Πέραν των αναγραφομένων, υπάρχει σημαντικός αριθμός επιπλέον δράσεων και ελέγχων που προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τα δομικά στοιχεία του κτηρίου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έλεγχοι, αντίστοιχης φιλοσοφίας και πρακτικής, είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν και σε φέροντα στοιχεία με δομικά υλικά όπως λίθοι, δομικός χάλυβας, ξύλο ή και σε συνδυασμούς αυτών, όπως απαντώνται στα υφιστάμενα κτήρια της Ελληνικής Επικράτειας.