Ενημέρωση: Νέα - “Culture Excellence” η νέα διάσταση του BRC στην ασφάλεια των τροφίμων | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

“Culture Excellence” η νέα διάσταση του BRC στην ασφάλεια των τροφίμων
Νέα

25/05/2016

Η επίτευξη νοοτροπίας και κουλτούρας που προάγει την πρόνοια για την ασφάλεια κατά την παραγωγή των τροφίμων, αποτελεί πεδίο στο οποίο εστιάζουν ολοένα και περισσότερο οι σύγχρονες επιχειρήσεις του χώρου.

Το BRC όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, πρόκειται να εισάγει τον Ιούνιο 2016 στο πλαίσιο των προαιρετικών του ενοτήτων (voluntary modules) για την ασφάλεια των τροφίμων, το σύστημα αξιολόγησης “Culture Excellence” (Food Safety Culture Module) για τις επιχειρήσεις τροφίμων που πιστοποιούνται ή πρόκειται να πιστοποιηθούν με το βασικό σχήμα Global Standard for Food Safety Issue 7.

Το εν λόγω μοντέλο αποτελεί έναν μοναδικό τρόπο αξιολόγησης πτυχών της ασφάλειας των τροφίμων των επιχειρήσεων που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με σημεία εύκολα ορατά κατά τη διαδικασία επιθεώρησης – όπως οι εγκαταστάσεις, η τήρηση σχετικής τεκμηρίωσης κλπ. – αλλά και από μη ορατές παραμέτρους που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τη διαρκή στάση, τις αξίες και τη συμπεριφορά της επιχείρησης και των εργαζομένων της ως προς την ασφάλεια των τροφίμων καθ’ όλη τη διάρκεια πέραν των χρόνων της επιθεώρησης.

Το “Culture Excellence” προκειμένου να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία αξιολόγησης της νοοτροπίας της επιχείρησης για την ασφάλεια των τροφίμων, θα βασίζεται σε ανοιχτές και πραγματικές πληροφορίες που θα λαμβάνονται από αντιπροσωπευτικό δείγμα εργαζομένων, καθώς και σε αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση αυτών, βάσει των προδιαγραφών του προτύπου. Θα αξιολογεί την κουλτούρα της επιχείρησης ως προς την ασφάλεια των τροφίμων σε δεκαέξι περιοχές απαιτήσεων, οι οποίες θα αφορούν σε τέσσερις βασικούς άξονες με αναφορά στον ανθρώπινο παράγοντα, στις διαδικασίες της επιχείρησης, στο όραμα και τη στρατηγική της επιχείρησης και σε θέματα πρόληψης.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτώνται στο site του BRC με τον ίδιο τρόπο που καταχωρούνται οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά οφέλη του “Culture Excellence”  για τις επιχειρήσεις τροφίμων αποτελούν:

  • Ο καθορισμός δυνατών και αδύνατων σημείων ως προς την ικανότητα επίτευξης ασφάλειας στα τρόφιμα,
  • Η παροχή της πραγματικής γνώμης, στάσης και συμπεριφοράς του προσωπικού έναντι των θεμάτων ασφάλειας στα τρόφιμα,
  • Η συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών μονάδων τις οποίες δύναται να διαθέτει μια επιχείρηση,
  • Η συμπλήρωση  του προφίλ της πρόνοιας της επιχείρησης για την ασφάλεια των τροφίμων μέσω της προσέγγισης της πρόληψης κλπ.

Εκτός από το “Food Safety Culture Module” , το BRC έχει ήδη αναπτύξει και άλλες προαιρετικές ενότητες αξιολόγησης επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίες καλύπτουν πρόσθετες ειδικές γεωγραφικές απαιτήσεις ή και απαιτήσεις καταναλωτών, όπως τις:

  • Traded Goods για τα εμπορευόμενα προϊόντα από υπεργολαβικές εγκαταστάσεις,
  • Management of Food Materials for Animal Feed για επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στα τρόφιμα και δευτερεύουσα την παραγωγή ζωοτροφών,
  • GlobalG.A.P. Chain of Custody που επιτρέπει στα συσκευασμένα πιστοποιημένα GlobalG.A.P. αγροτικά προϊόντα να φέρουν σχετική αναφορά αναγνώρισης,
  • Meat Supply Chain Assurance που αφορά στην αυξημένη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος και επαλήθευσης της αυθεντικότητάς του κλπ.

Επιπλέον, εντός του 2016, αναμένεται να εκδοθεί και το Voluntary Module 12 – AOECS Gluten-free για τους παρασκευαστές τροφίμων χωρίς γλουτένη, σύμφωνα με το Association of European Coeliac Societies (AOECS) standard.

Για τις απαιτήσεις και τoν τρόπο πιστοποίησης κάθε επιχείρησης με όλα τα ανωτέρω πρότυπα και προδιαγραφές του BRC για την ασφάλεια των τροφίμων, το εξειδικευμένο προσωπικό της TUV AUSTRIA HELLAS δύναται να παρέχει αναλυτικότερη ενημέρωση.

(Εισηγήτρια: Εύη Κολίτσα)