Ενημέρωση: Νέα - Το νέο ISO 14001:2015 εκδόθηκε | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Το νέο ISO 14001:2015 εκδόθηκε
Νέα

18/09/2015

Το πρότυπο ISO 14001 πλέον βρίσκεται στην 3η του αναθεώρηση, η οποία επιφέρει σημαντικές αλλαγές, τόσο στη δομή, όσο και στο περιεχόμενο του προτύπου. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι κάτωθι:

  • Αυξημένη σημασία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του οργανισμού
  • Μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου του, αλλά και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών
  • Μεγαλύτερη έμφαση στην ηγεσία
  • Ενθάρρυνση για λήψη  προληπτικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και η άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής
  • Απαίτηση για προσδιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τις απειλές και τις ευκαιρίες
  • Συνεκτίμηση του κύκλου ζωής, όταν εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πλευρές
  • Καθιέρωση μιας στρατηγικής για την επικοινωνία.

Η μεταβατική περίοδος για την πιστοποίηση με το νέο πρότυπο είναι 3 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσής του (15-9-2015). 18 μήνες μετά την έκδοση του προτύπου (15-3-2017) όλες οι αρχικές πιστοποιήσεις θα γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. Μετά τις 15-9-2018 κανένα πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 δεν θα είναι σε ισχύ. 

NEA EKDOSI ISO 14001:2015