Ενημέρωση: Άρθρα - Οι πράσινες πρακτικές «πιστοποιούν» το μέλλον του τουρισμού | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Οι πράσινες πρακτικές «πιστοποιούν» το μέλλον του τουρισμού
Άρθρα

06/09/2016

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες φυσικών πόρων, πρώτων υλών και ενέργειας και παράγουν μεγάλες ποσότητες στερεών και υγρών αποβλήτων. Επηρεάζουν σημαντικά- και δυστυχώς με αρνητικό πρόσημο- τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται και λειτουργούν. Για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, η τουριστική βιομηχανία σε όλο τον κόσμο έχει ξεκινήσει μια πορεία της εφαρμογής πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Είναι δεδομένο πια ότι η ανάπτυξη και μελλοντική επιτυχία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας εξαρτάται σημαντικά από τις προσπάθειες για τη μείωση των επιπτώσεων της στο περιβάλλον. Οι προσπάθειες αυτές επικεντρώνονται σε ενέργειες διαφύλαξης της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων και διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και στη διαφύλαξη του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί ένα από τα κύρια κεφάλαια για την ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Άλλωστε, η περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί ήδη έναν από τους τρεις πυλώνες της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης (Επιχειρηματική / Οικονομική Αειφορία, Περιβαλλοντική Αειφορία, και Κοινωνική Υπευθυνότητα). Με τον όρο αειφόρος ανάπτυξη ουσιαστικά περιγράφουμε την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Η ανάγκη για συνεισφορά στο περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας οδηγεί μαθηματικά τους οργανισμούς στην υιοθέτηση μιας συστηματικής προσέγγισης για την περιβαλλοντική διαχείριση, μέσω της υλοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. H περιβαλλοντική διαχείριση είναι μια συνολικότερη διεργασία που βοηθά στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου και στην εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Αυτή η απαραίτητη πια διεργασία περιβαλλοντικής διαχείρισης μετεξελίσσεται μέσω της νέας έκδοσης του προτύπου ISO14001:2015 που επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική αειφορία. Ο κύριος σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου, είναι η αλλαγή φιλοσοφίας της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μετατοπίζεται η στόχευση από την  ορθή παρακολούθηση και διαχείριση των αποβλήτων, στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων (zero waste management) και στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων, νερού και ενέργειας.

Ο παραπάνω σκοπός επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του κύκλου ζωής των παρεχομένων υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνει τον προσδιορισμό συγκεκριμένων βελτιώσεων στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ίδιας της ξενοδοχειακής επιχείρησης, αλλά και άλλων οργανισμών που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. προμηθευτές).

Επιπλέον, η αυξημένη εστίαση στον εντοπισμό και στη διαχείριση των απειλών και ευκαιριών που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις της ξενοδοχειακής επιχείρησης διασφαλίζει την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Κάποια ενδεικτικά μόνο οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία ξενοδοχειακή μονάδα από την πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της είναι:

  • η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη,
  • η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της,
  • η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και η αποφυγή προστίμων,
  • η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και η μείωση κόστους,
  • η βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές,
  • η βελτίωση της εικόνας του ξενοδοχείου προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (tour operators, πελάτες, δημόσιες αρχές κ.α.).

Η εν λόγω πιστοποίηση αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία όταν προέρχεται από έναν διεθνούς φήμης φορέα με κύρος, τεχνογνωσία και εμπειρία, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS. Ο φορέας μας παρέχοντας ένα σύνολο καθετοποιημένων υπηρεσιών στον τουριστικό χώρο με διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου (κατάταξης καταλυμάτων, πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου ανελκυστήρων και παιδικών χαρών)  σε μία τουριστική μονάδα και έχοντας στο δυναμικό της έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρει όχι μόνο προστιθέμενη αξία στην υπηρεσία της πιστοποίησης αλλά και εμπιστοσύνη στον πελάτη. Στρατηγικό στόχο της TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί η ουσιαστική συμβολή στη συνεχή προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και μέσα από τον τομέα της αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA HELLAS που απευθύνονται σε επαγγελματίες του τουρισμού, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.tuvaustriahellas.gr ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων  της TÜV AUSTRIA HELLAS, κος Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, (τηλ. 210 5220920, εσωτ. 163, kostas.mavropoulos@tuvaustriahellas.gr).

 

 

Ν. Σηφάκης

Αναπληρωτής Διευθυντής

Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων