Ενημέρωση: Νέα - Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω του Αποτυπώματος Νερού (Water Footprint) - ISO 14046: 2014 | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω του Αποτυπώματος Νερού (Water Footprint) - ISO 14046: 2014
Νέα

17/09/2014

Μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος αξιολόγησης των μέτρων και ενεργειών που λαμβάνει μια επιχείρηση για τη λελογισμένη  χρήση νερού κατά την παραγωγική της διαδικασία, εκτός της θετικής επίδρασης στο περιβάλλον, αποφέρει πληθώρα ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τα προϊόντα της στην αγορά.

Η χρήση του νερού αποτελεί ουσιώδες προαπαιτούμενο στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία πολλών επιχειρήσεων τροφίμων (πχ. συσκευαστήρια νερού, μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, τυροκομείων κλπ), βιομηχανιών (πχ. χαρτοβιομηχανιών, φαρμακοβιομηχανιών κ.α.) όπως και υδροηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών μονάδων, οργανισμών ύδρευσης, γεωργικών συνεταιρισμών, ανόργανης βιομηχανίας κλπ.

Το πρότυπο ISO 14046 : 2014 εκδόθηκε στις 24/7/2014 και έρχεται να καλύψει το κενό μιας εις εύρος  αποδεκτής μεθόδου προσδιορισμού του Αποτυπώματος του Νερού (water footprint), δηλαδή της αποτελεσματικότερης κατανάλωσης νερού για μια δραστηριότητα με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον.
Με το πρότυπο αυτό, καθορίζονται οι αρχές, οι απαιτήσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διεξαγωγή αξιολόγησης του Αποτυπώματος του Νερού στα παραγόμενα προϊόντα και τις διεργασίες των επιχειρήσεων, με βάση την Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής (LCA, Life Cycle Assessment), σύμφωνα με το ISO 14044: 2006.

Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης του Αποτυπώματος Νερού λαμβάνεται μια μοναδική τιμή ή ένα προφίλ βάσει των αποτελεσμάτων των δεικτών επίπτωσης στο περιβάλλον αναφορικά με το νερό (π.χ. λειψυδρία, ευτροφισμός κλπ).

Στα οφέλη εφαρμογής του ISO 14046 : 2014 από μια επιχείρηση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων :

  • Η ενίσχυση του προφίλ της επιχείρησης για περιβαλλοντικά θέματα, στα πλαίσια της γενικότερης εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας
  • Η οικονομία κλίμακας μέσω της βελτίωσης και αποτελεσματικότητας στη χρήση του νερού στο προϊόν, στις διεργασίες καθώς και σε οργανωτικό επίπεδο.
  • Η απήχηση των προϊόντων και υπηρεσιών στους ευαισθητοποιημένους σε περιβαλλοντικά θέματα καταναλωτές και πελάτες της,
  • Ο προσδιορισμός των αναγκαίων ενεργειών για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης νερού,
  • Η αξιολόγηση και προετοιμασία της επιχείρησης για τους μελλοντικούς κινδύνους από τη χρήση νερού.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από το αρμόδιο προσωπικό της TÜV AUSTRIA HELLAS για τις δυνατότητες εφαρμογής και πιστοποίησης της επιχείρησής σας με το ISO 14046 και δείτε την προεπισκόπηση του προτύπου εδώ.

(Εισήγηση : Ν. Σηφάκης)