Πιστοποίηση CE Νέων Ανελκυστήρων

Πιστοποίηση CE Νέων Ανελκυστήρων

Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες ελέγχου / πιστοποίησης σε εγκαταστάσεις νέων ανελκυστήρων:
1.    Εξακρίβωση ανά μονάδα (παράρτημα Χ της Οδηγίας 95/16/ΕΚ), όπου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος σχεδιασμού του ανελκυστήρα.
2.    Τελικός έλεγχος (παράρτημα VI της Οδηγίας 95/16/ΕΚ), εφαρμόζεται σε νέους ανελκυστήρες που έχουν παραχθεί ακολουθώντας μοντέλα ανελκυστήρων που έχουν υποστεί τη διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕΚ.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ, προβλέπει ότι στους νέους ανελκυστήρες, πριν αυτοί δοθούν σε χρήση, είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί μια εκ των περιγραφόμενων διαδικασιών ελέγχου / πιστοποίησης.
Το τεχνικό γραφείο/εταιρεία εγκατάστασης του ανελκυστήρα φέρει την ευθύνη της ανάθεσης της διαδικασίας ελέγχου / πιστοποίησης σε Διαπιστευμένο / Κοινοποιημένο Οργανισμό της επιλογής του.
Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906.
Στο αντικείμενο έλεγχος / πιστοποίηση νέων ανελκυστήρων ηγείται στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα, σε ταχύτητα ανταπόκρισης και παρέχει πλήρη κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας.

  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Οι ιστορικές καταβολές, η εδραίωση, η ανάπτυξη, τελικά – τελικά το ίδιο το DNA του TÜV AUSTRIA GROUP είναι συνυφασμένα με την προσήλωση στην ασφάλεια κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προϊόντων. Φυσική απόρροια είναι η TÜV AUSTRIA Hellas να ηγείται στην Ελληνική αγορά στο αντικείμενο των ελέγχων των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών μηχανημάτων σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα σε ταχύτητα ανταπόκρισης και οι παραπάνω ιδιότητες να αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα, στη διασπορά και στο μέγεθος του πελατολογίου της. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906.