Ενημέρωση: Άρθρα - “ΕΚΕ με τη βούλα!”. Γράφει ο Γ. Καλλιάς, Γενικός Διευθυντής της ΤÜV AUSTRIA Hellas | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

“ΕΚΕ με τη βούλα!”. Γράφει ο Γ. Καλλιάς, Γενικός Διευθυντής της ΤÜV AUSTRIA Hellas
Άρθρα

22/06/2012

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες καθώς και στις σχέσεις τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αφού συνειδητοποιούν διαρκώς ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί σε αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία.

Το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι εθελοντικό και ξεπερνά τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσία. Οι νομικές απαιτήσεις όμως, πάνω στις οποίες εδράζεται το οικοδόμημα της ΕΚΕ είναι η εταιρική διακυβέρνηση (διαφάνεια), τα εργασιακά δικαιώματα (υγεία και ασφάλεια στην εργασία και αμοιβές) και το περιβάλλον (ανακύκλωση, υπεύθυνη περιβαλλοντική στάση). Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ΕΚΕ στηρίζεται θεσμικά:

 • στην Πράσινη Βίβλο (Καταπολέμηση αλλαγής κλίματος, αειφόρος ανάπτυξη, διαχείριση αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση, προστασία και διαχείριση υδάτων, προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, προστασία του εδάφους, ηχητικές οχλήσεις),
 • στη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη,
 • στον κώδικα συμπεριφοράς (code of conduct) των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,
 • σε κανονισμούς και προδιαγραφές (π.χ. Κοινοτικός Περιβαλλοντικός Κανονισμός EMAS, ECOLABEL, κτλ.),
 • σε γραπτούς δημοσιεύσιμους απολογισμούς για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των κοινωνικών θεμάτων από πλευράς των επιχειρήσεων.

Παράλληλα και συμπληρωματικά τα Ηνωμένα Έθνη (United Nations) έχουν θεσπίσει τις 10 αρχές για τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, την εταιρική διακυβέρνηση και το περιβάλλον (Global Compact), σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις οφείλουν να:

 • υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων,
 • διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 • προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης,
 • προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας,
 • προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας,
 • προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση,
 • ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις
 • αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας,
 • ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον,
 • αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας.

Όλοι οι επιχειρηματικοί οργανισμοί οι οποίοι επιθυμούν την απόδειξη της τήρησης των προαναφερόμενων βασικών πρακτικών συντάσσουν κοινωνικούς απολογισμούς βάσει των γνωστών δεικτών GRI οι οποίοι βασικά περιλαμβάνουν τη Στρατηγική, το Εταιρικό Προφίλ και τα θέματα Διακυβέρνησης,  την Οικονομική, Περιβαλλοντική και Κοινωνική Επίδοσή τους.

Τα στοιχεία και δεδομένα που συνθέτους τους κοινωνικούς απολογισμούς πρέπει να επαληθεύονται από τρίτους οργανισμούς, διότι κατά τον τρόπο αυτό «πιστοποιείται» η εγκυρότητα των αναφερομένων καθώς και αυξάνεται η αξιοπιστία της ίδιας της επιχείρησης, αφού θέτει όλα τα στοιχεία της προς έλεγχο από ανεξάρτητο τρίτο. Μάλιστα, μια τέτοια «εξωτερική επαλήθευση» επιβραβεύεται από το GRI με πρόσθετη βαθμολόγηση.

Η TÜV AUSTRIA Hellas που διαθέτει σήμερα κορυφαία θέση σε όλους τους υποχρεωτικούς ή και προαιρετικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους-επιθεωρήσεις και επαληθεύσεις στη χώρα μας έχει δημιουργήσει κατάλληλη εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη  ομάδα έμπειρων επαληθευτών κοινωνικών απολογισμών και ήδη έχει αναλάβει την επαλήθευση των κοινωνικών απολογισμών μερικών από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Παρέχει δε πιστοποιημένη εκπαίδευση από το GRI με πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται απευθείας από τον GRI.

Αποτελεί δε και έναν κοινωνικά υπεύθυνο εργοδότη αφού εφαρμόζει πλήρως και υποχρεωτικά τόσο για τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αυστηρό κώδικα δεοντολογίας και ηθικής, ανταποκρίνεται με την παροχή υλικής βοήθειας σε οργανισμούς που το έχουν ανάγκη και διακρίνονται για τον κοινωνικό τους ρόλο (π.χ. Σύλλογος «Ελπίδα», «Χαμόγελο του παιδιού», Σύλλογος για την προστασία των κακοποιημένων παιδιών και εφήβων «ΑΡΣΙΣ», Εθελοντικές Αιμοδοσίες, κτλ.), ενώ, συνεχώς εκπαιδεύει τους εργαζόμενους της για θέματα διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και φυσικά στέκεται δίπλα στους ανθρώπους της βοηθώντας σε προσωπικά θέματα και προβλήματα που ανακύπτουν τόσο στο εργασιακό όσο και στο οικογενειακό και προσωπικό τους περιβάλλον.

Για την TÜV AUSTRIA Hellas η στήριξη των ανθρώπων της δεν είναι σύνθημα χωρίς νόημα με σκοπό την κοινωνική προβολή και το διαφημιστικό όφελος. Είναι καθημερινή πράξη. Και η μη τήρηση του ρητού «Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις» επίσης αυτονόητη.