Ενημέρωση: Νέα - Η Πιστοποίηση ΑΤΡ, πέρα από υποχρέωση, καθίσταται παράγοντας διαφοροποίησης στις διεθνείς μεταφορές τροφίμων | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η Πιστοποίηση ΑΤΡ, πέρα από υποχρέωση, καθίσταται παράγοντας διαφοροποίησης στις διεθνείς μεταφορές τροφίμων
Νέα

23/02/2017

Η μεταφορά και διανομή των τροφίμων, ιδίως των ευπαθών – αυτών δηλαδή που περιέχουν μεγάλο ποσοστό πρωτεϊνών και νερού, όπως για παράδειγμα το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά και τα ψάρια – δεν είναι μια απλή διαδικασία, όπως αυτή της μεταφοράς αντικειμένων από ένα σημείο σε άλλο.

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας κατά τη διακίνηση και την αποθήκευσή τους, καθώς και η διατήρησή της καθ’ όλη την αλυσίδα μεταφοράς τους σε συγκεκριμένα επίπεδα αναφοράς, ανάλογα με το είδος του τροφίμου, είναι ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των 50 χωρών, που έχουν αποδεχθεί τη «Συμφωνία ATP, για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές», όπως αποτυπώνεται και στην ΚΥΑ 50786/3319/2014 (ΦΕΚ 2418/Β’/2014).

Σύμφωνα με αυτή, όλα τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων με μονωμένο, ψυχόμενο, μηχανικά ψυχόμενο ή θερμαινόμενο εξοπλισμό, τα οποία είναι ταξινομημένα ή πρόκειται να ταξινομηθούν στην χώρα μας για να εκτελούν διεθνείς μεταφορές, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό ΑΤΡ σε ισχύ.

Η επιθεώρηση και πιστοποίηση κάθε οχήματος, βάσει των απαιτήσεων της συμφωνίας ΑΤΡ, διασφαλίζει τη συνέχεια στην ψυκτική αλυσίδα μεταφοράς των προϊόντων καθ’ όλη τη διαδρομή τους.

Συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός επί των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών προϊόντων υπόκειται σε αρχικούς ελέγχους (πριν τεθεί σε χρήση), καθώς και περιοδικούς (ανά 6 ή 3 χρόνια), ή όποτε ζητηθεί από την  αρμόδια Αρχή.

Οι περιοδικοί έλεγχοι, που παρέχονται υποχρεωτικά από διαπιστευμένους Φορείς Ελέγχων και Πιστοποίησης, αφορούν στον εξοπλισμό που είναι ήδη σε χρήση, κατά τους οποίους:

  • στον έλεγχο της 6ετίας μετράται ο συντελεστής θερμοχωρητικότητας K για να διαπιστωθεί η μονωτική ικανότητα του εξοπλισμού, 
  • στον έλεγχο της 3ετίας ελέγχεται ότι ο συνδυασμός ψυκτικού θαλάμου επί οχήματος και ψυκτικής μηχανής καταφέρνει εντός συγκεκριμένου, προκαθορισμένου χρονικού ορίου (6h) να κατεβάσει τη θερμοκρασία από την αρχική θερμοκρασία περιβάλλοντος (οι πόρτες του θαλάμου έχουν παραμείνει ανοικτές πριν την έναρξη της δοκιμής, όχι χαμηλότερη των +15οC) σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (0οC, -10οC ή -20οC).

Αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών είναι η κατάταξη του εκάστοτε οχήματος σε μια κατηγορία, η οποία χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό 3 γραμμάτων, τα οποία αφορούν σε:

  • 1ο γράμμα: είδος ψύξης/θέρμανσης
  • 2ο γράμμα: είδος μόνωσης
  • 3ο γράμμα: θερμοκρασιακή κλάση.

Η πιο συχνά απαντούμενη κατηγορία οχημάτων είναι αυτή που σημαίνεται ως FRC, η οποία μάλιστα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς τροφίμων, όπου:

  • F: μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός,
  • R: ενισχυμένη μόνωση,
  • C: θερμοκρασία -20℃,

Σε κάθε περίπτωση πάντως,  ο μεταφορικός εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται και χρησιμοποιείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε κατά τη διάρκεια μεταφοράς η υψηλότερη θερμοκρασία των τροφίμων, σε οποιοδήποτε σημείο του φορτίου, να μην υπερβαίνει την θερμοκρασία αναφοράς, η οποία για διάφορες κατηγορίες τροφίμων είναι ενδεικτικά ως ακολούθως:

Υπερκατεψυγμένα & Κατεψυγμένα Τρόφιμα

Παγωτό

-20 οC

Κατεψυγμένα ή Υπερκατεψυγμένα ψάρια, προϊόντα ψαριών και όλα τα υπερκατεψυγμένα τρόφιμα

-18 οC

Όλα τα άλλα κατεψυγμένα τρόφιμα (εκτός βουτύρου)

-12 οC

Βούτυρο

-10 οC

 

Διατηρούμενα σε Απλή Ψύξη Τρόφιμα

Νωπό γάλα

+6 οC

Κόκκινο κρέας και μεγάλα θηράματα

+7 οC

Προϊόντα κρέατος, παστεριωμένο γάλα, βούτυρο, φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι, κεφίρ, κρέμα και φρέσκο τυρί), έτοιμα ψημένα τρόφιμα, έτοιμα για κατανάλωση προετοιμασμένα ωμά λαχανικά και προϊόντα λαχανικών, συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων και προϊόντα ψαριών κλπ

+6 οC (1)

Πουλερικά και κουνέλια

+4 οC

Κόκκινα εντόσθια

+3 οC

Κιμάς

+2 οC (2)

Ανεπεξέργαστα ψάρια, μαλάκια κλπ

Χ οC (3)

Σημειώσεις:

(1) ή εναλλακτικά σε θερμοκρασία που αναγράφεται πάνω στην ετικέτα και/ή στα έγγραφα μεταφοράς

(2) ή εναλλακτικά σε θερμοκρασία που υποδεικνύεται στην ετικέτα και/ή στα έγγραφα μεταφοράς

(3) σε λιώσιμο του πάγου ή σε θερμοκρασία τήξης του πάγου

Σύμφωνα μάλιστα με την ΚΥΑ Γ6/357/31, που δημοσιεύτηκε στις 16/01/2017, ορίζεται διοικητική κύρωση µε πρόστιμο ύψους τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά µε διενέργεια διεθνούς μεταφοράς ευπαθών τροφίμων χωρίς ισχύον Πιστοποιητικό ATP ή την ισότιμη µε αυτό πινακίδα πιστοποίησης ATP. Το πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο καταλογίζεται στον μισθωτή.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, κατέχοντας εξέχουσα θέση στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων Τροφίμων, αλλά και των Μεταφορών και με στόχο την συνεχή παροχή υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία για το σύνολο της σχετικής επιχειρηματικότητας, έχει λάβει πρόσφατα διαπίστευση από το ΕΣΥΔ, ως Φορέας για τον Περιοδικό Έλεγχο 3ετίας, εξοπλισμού επί οχημάτων μεταφοράς ευπαθών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι σήμερα ο πρώτος και μοναδικός Οργανισμός Πιστοποίησης στην Ελλάδα που είναι διαπιστευμένος να παρέχει αυτού του είδους την πιστοποίηση.  

Το αρμόδιο προσωπικό της TÜV AUSTRIA HELLAS είναι σε θέση να παρέχει σχετική πληροφόρηση σε κάθε επιχείρηση μεταφοράς ευπαθών προϊόντων.

Υπεύθυνη επικοινωνίας κα. Χαρά Διαμαντοπούλου / Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων (Τ. 210-5220920, εσωτ. 110, email: industrial@tuvaustriahellas.gr)

(Εισηγητής: Χρήστος Νιχωρλής)